วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการต่อต้านยาเสพติด

วันที่26 มิถุนายน ของทุกๆปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อต้านและป้องกันยาเสพติดโดยมีตำรวจเป็นพิธีกร ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักเรียนหลีกเลี่ยงยาเสพติด เข้าใจความรู้ที่เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ปลอดพ้นจากปัญหายาเสพติด
ในกิจกรรมครั้งนี้ ตำรวจได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดโลก วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และประเภทของยาเสพติด เป็นต้น สำหรับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด ข้าพเจ้าได้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 1987 ในการประชุมInternational Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 1987

1 ความคิดเห็น:

  1. จัดกิจกรรมเเบบนี้มีประโยชน์มากต่อนักเรียน

    ตอบลบ