วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

เสียดายจริงๆ

สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาจัดส่งนักเรียนชั้นประถมจำนวน ๗ คนไปเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนบางคนออกเสียงเบาและมีความเครียดในการแข่งขัน นักเรียนหลายคนจึงไม่ได้แสดงความสามารถการพูดของตนออกมา ถึงแม้มีความพยายามในการพูดภาษาจีน แต่ไม่มีสักคนได้เข้าร่วมรอบชิง ในฐานะเป็นครูจีน ผมรู้สึกเสียดายมาก ผมคิดว่า คงจะมีนักเรียนบางคนรู้สึกเสียใจ ดังนั้น ผมต้องส่งกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนในวันจันทร์หน้า เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า เรายอมแพ้ แต่เราไม่ท้อตลอดเวลา โชคดีที่เรายังได้ประสบการณ์การเรียนภาษาจีนในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุกในการเรียนภาษาจีน

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการการเฉลิมวันเกิดพระอาจารย์ขงจื๊อของจีนครบรอบ2561ปี

โครงการการเฉลิมวันเกิดพระอาจารย์ขงจื๊อของจีนครบรอบ2561ปีประจำปีการศึกษา2553
ครั้งแรก วันที่24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
1.ชื่อโครงการ การเฉลิมฉลองวันเกิดพระอาจารย์ขงจื๊อของจีนครบรอบ2561ปี
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ Miss. Tang Qunfang Mr. Lan Changlong
3.ระยะเวลาการดำเนินการ ระยะสั้น
4.หลักการและเหตุผล โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา— ชาญเวทย์ศึกษาได้รับคำเชิญจากสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย
5.วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน และมีโอกาสไปแสดงนาฏศิลป์และเพลงของเมืองจีนที่นอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเรียนภาษาจีนกับเพื่อนๆของโรงเรียนอื่น
6.เป้าหมาย ด้านปริมาณ นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพิ่อได้มีผลประโยชน์ต่อการเรียนภาษาจีน
ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา— ชาญเวทย์ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมจีนทุกระดับ
7.สถานที่ดำเนินการ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย
8.งบประมาณ
9.การติดตามและประเมินผล สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนและครู
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมฉลองวันเกิดพระอาจารย์ขงจื๊อของจีน


ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เที่ยววัดโพธิ์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ อาจารย์แสงอรุณพานักศึกษาจีนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัย หัวเฉียวฯไปเที่ยววัดโพธิ์ เพื่อให้นักศึกษาจีนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ชื่อเต็มของวัดโพธิ์คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลในรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551
เราได้ไปเที่ยวชม๙สิ่งมหัศจรรย์ของวัดโพธิ์ อันได้แก่ มหัศจรรย์พระไสยาส มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน มหัศจรรย์มหาเจดีย์ สี่รัชกาล มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์ มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เมื่อเราอยู่ด้วยกัน

ผมสอนเพลงจีนให้กับนักเรียนชาวไทยในสองวันที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักเรียนชาวไทยได้มีโอกาสร้องเพลงจีนและมีความสนใจในการเรียนภาษาจีน เพลงนี้ชื่อว่า 当我们同在一起 แปลว่า เมื่อเราอยู่ด้วยกัน เนื้อหาได้พรรณาถึงเมื่อเราอยู่ด้วยกัน เราก็จะมีความสนุกสนานและความสุขซึ่งกันและกัน คุณส่งรอยยิ้มให้กับฉัน ฉันก็ส่งรอยยิ้มให้กับคุณ เนื้อหาเพลงนี้สั้นและไพเราะ นักเรียนทุกคนชอบร้องเพลงนี้เป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ผมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาร้องให้เพื่อนฟังโดยใช้ไมฯ นอกจากนี้ ผมยังเปิดเพลงจีนอื่นๆให้นักเรียนฟัง เช่น ดวงจันทร์แทนหัวใจของฉัน ฯลฯ

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมฉลองวันแม่แห่งชาติไทย


เมื่อวานคืน โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาจัดส่งนักเรียนประมาณร้อยกว่าคนไปแสดงนาฏศิลรำไทยที่สนามหลวง เพื่อฉลองวันแม่แห่งประเทศไทย ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงของนักเรียนที่ยอดเยี่ยมทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านส่งเสียงปรบมือมาเป็นบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษายังจัดกิจกรรมฉลองวันแม่ในวันนี้ด้วย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักเรียนทุกคนมีใจรักคุณแม่ของตนเอง ปลุกฝังหลักคุณธรรมให้กับนักเรียน และเข้าใจความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักของคุณแม่ เนื่องจากทุกคนมีคุณแม่เพียงท่านเดียว นักเรียนทุกคนจึงต้องตั้งใจเรียนรู้ กตัญญูต่อบิดามารดาและเคารพกฎรักษาวินัย สร้างตนเป็นคนดี คนเก่งและรับใช้สังคมในอนาคต

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แม่กับลูก

แม่คือคุณครูท่านแรกของเรา ห่วงใยเอาใจใส่ดูแลดี
สั่งสอนด้วยคำพูดอย่างเต็มที่ ในใจมีความรักกับบุตรตน
ลูกกตัญญูอยู่แดนอันไกล ศึกษาภาษาไทยด้วยอดทน
คิดถึงคุณมารดาเป็นล้นพ้น แม่เหมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้านี้
แสงของแม่นำลูกสู่ทุกที่ ให้บุตรมีผลสำเร็จยิ่งใหญ่
ฝากความคิดถึงนั้นอยู่ในใจ ลูกขอให้คุณแม่มีความสุข

แต่งกลอนนี้ขึ้นเพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติไทยและขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลไหว้พระจันทร์วันที่สิบห้าเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่สืบทอดต่อกันมาของชาวจีน ตามปฏิทินทรคติของจีนเดือนเจ็ดเดือนแปดแดือนเก้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เดือนแปดเป็นเดือนที่อยู่ช่วงกลางของฤดูใบไม้ร่วง วันขึ้นสิบห้าคํ่าก็เป็นวันกลางเดือนแปด ดังนั้นเทศกาลนี้จึงเรียกว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลไหว้พระจันทร์ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ชาวจีนมีประเพณีชมพระจันทร์และกินขนมไหว้พระจันทร์
ในคืนวันไหว้พระจันทร์ทุกคนในบ้านนั่งชมความงามของพระจันทร์ กินขนมไหว้พระจันทรืด้วยกัน ในใจก็มีความสุขจากการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลผลิตดีและยังมีความสุขจากการได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัวอีกครั้ง ในเทศกาลนี้ ผู้คนที่อยู่ไกลจากบ้านเกิดก็มักจะแหงนหน้ามองพระจันทร์ แสดงความคิดถึงบ้านและญาติพี่น้องอยู่ในใจ